Je nutné, aby si SVJ pro používání aplikace měnily stanovy?

Zásadním předpokladem užívání aplikace je, že stanovy příslušného SVJ připouští možnost hlasování tzv. per rollam a jejich úprava tedy obecně používání aplikace umožňuje. V případě potřeby jsme samozřejmě připraveni SVJ v této souvislosti asistovat. Občanský zákoník obecně předpokládá realizaci hlasování per rollam v listinné podobě. Dle aktuálních právních předpisů a judikatury českých soudů však písemnou formu splňuje také právní jednání učiněné v elektronické formě, přičemž z takové elektronické listiny musí být vždy patrné, kdo jednání činí a jaký je jeho obsah. Podle našeho posouzení tedy návrh rozhodnutí, o kterém má být jednotlivými vlastníky jednotek rozhodnuto, může mít i elektronickou podobu.

Pokud jde o samotný výkon hlasovacích práv vlastníků jednotek v elektronické formě, tj. opatření elektronické listiny elektronickým podpisem, pak je nutno vycházet zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.07.2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, tzv. nařízení eIDAS. Nařízení eIDAS je součástí českého právního řádu a v českém prostředí je přímo aplikovatelné. Ve stručnosti lze uvést, že nařízení eIDAS kategorizuje tři typy elektronických podpisů (i) tzv. „prosté“ elektronické podpisy; (ii) zaručené elektronické podpisy; a (iii) kvalifikované elektronické podpisy. Český právní řád dále upravuje tzv. uznávaný elektronický podpis, tj. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Při vývoji aplikace jsme samozřejmě zvažovali, zda pro hlasování v rámci aplikace vyžadovat některý z kvalifikovaných elektronických podpisů, ale s ohledem na reálnou použitelnost aplikace v praxi jsme se rozhodli pro použití prostého elektronického podpisu se zajištěním maximální možné míry ověření podepisující osoby. Za prostý elektronický podpis je přitom obecně považováno např. uvedení jména v závěru e-mailu či v elektronickém dokumentu, naskenování podpisu na elektronický dokument, přihlašovací údaje, pokud z nich lze dovodit identitu jednající osoby (např. PIN kód či heslo) anebo například biometrický podpis (tj. podpis učiněný na elektronickém zařízení; v praxi signpady apod.).

Z nařízení eIDAS vyplývá, že elektronickému podpisu, tj. ani tomu prostému, nesmějí být upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení pouze z toho důvodu, že má elektronickou podobu nebo že nesplňuje požadavky na kvalifikované elektronické podpisy. V této souvislosti také považujeme za nutné uvést, že ani v případě listinného hlasování per rollam v rámci shromáždění SVJ není pro platnost hlasu zákonem vyžadován ověřený podpis podepisující osoby a dle našeho posouzení by tedy tento přístup měl být analogicky uplatněn také v případě elektronického hlasování. Ani v případě listinného hlasování per rollam přitom samozřejmě nelze vyloučit případné rozporování pravosti podpisu hlasující osoby při právním jednání v rámci hlasování.

V rámci aplikace eVlastníci jsme se snažili učinit maximum pro to, aby bylo právní jednání vlastníka při elektronickém hlasování co nejvíce prokazatelné a bylo možné jej zpětně ověřit. Pro úspěšné odhlasování v rámci aplikace vlastník využívá své osobní a kontaktní údaje (e-mail a telefon), které jsou před odesláním hlasování verifikovány. Postup je tak velmi podobný jako v případě, kdy v elektronickém bankovnictví klient verifikuje bankovní transakci. V případě, že by snad kdykoli v budoucnu došlo k rozporování platnosti hlasování z důvodu na straně aplikace, jsme samozřejmě připraveni poskytnout příslušnému SVJ maximální technickou i právní podporu.