Per rollam: kouzelná formule, která může navždy změnit způsob hlasování vašeho SVJ

Jste-li vlastníkem nemovitosti, už jste toto spojení museli slyšet – per rollam. Nejde o zaklínadlo, ale o latinský název pro hlasování mimo shromáždění/zasedání – tedy například poštou nebo online způsobem. Pro společenství vlastníků jednotek v současné době mnohdy jediný možný způsob rozhodování.

Začínáme třetí rok s covidem, který zkomplikoval ve společnosti mnohé, včetně pravidelných shromáždění majitelů bytů, tedy SVJ. Ta se musí dle zákona realizovat alespoň jednou do roka a jsou, podobně jako valná hromada v jakékoliv obchodní firmě, pro chod společenství velmi důležitá, rozhoduje se na nich o správě a využití společných částí domu, financování případných oprav a dalším. Kdo takové shromáždění nezažil na vlastní kůži, může mít pocit, že se jedná o tragikomické setkání vlastníků, kde se nakonec stejně nic nerozhodne. I tak samozřejmě může vypadat, ale každé takové shromáždění má zákonem daná, pevná pravidla, která se musí dodržovat.

Pokud se však shromáždění není schopné sejít, nebo mu to situace, třeba ta epidemiologická, neumožní, nebo ještě lépe – pokud si chtějí majitelé nemovitostí vše maximálně usnadnit, přichází na řadu hlasování per rollam. Není to žádný nováček, v zákonech je ukotveno už dlouho, ale své největší slávy se mu dostalo až teď a je mu nejspíš předpovězena zářná budoucnost. Společnost se po zkušenostech z posledních let digitalizuje a pozadu nemohou být ani SVJ.

Společenství vlastníků jednotek si hlasování per rollam do stanov z velké části musela nově přidat. Zákon Lex covid jej umožňoval i v případě, že ve stanovách zaneseno nebylo, ale s koncem jeho platnosti se musí všichni zpět řídit obecnými pravidly omezujícími hlasování mimo zasedání.

Shrňme si tedy, jaká jsou aktuální pravidla pro usnášení per rollam. Jeho prostřednictvím mohou majitelé schvalovat veškeré návrhy, které by byly předneseny během řádného shromáždění.

Hlasování per rollam může navrhnout statutární orgán SVJ či družstva a je na něm, aby pečlivě zpracoval veškerou dokumentaci k tomu potřebnou. Kromě zákonných náležitostí jde především také o srozumitelnost a doplnění všech potřebných informací, které budou hlasující ke svému rozhodování potřebovat. Vše ideálně v takové formě, aby se předešlo nedorozuměním, která by mohla během vzdáleného hlasování vzniknout.

Materiály pak musí vedení SVJ nebo družstva doručit všem vlastníkům jednotek – zpravidla do schránek, nebo e-mailem. Ti se musí do 15 dnů od doručení vyjádřit. I toto vyjádření má své náležitosti, musí být doručeno správcovskému orgánu na listině obsahující plný návrh rozhodnutí s uvedeným dnem, měsícem a rokem, kdy bylo rozhodnutí učiněno a s vlastnoručním podpisem nebo ověřením vlastníka. Bez těchto nezbytností, není hlas platný. Na to myslí i aplikace eVlastníci, která je připravena tak, aby nebylo nutné hlasování per rollam řešit přes schránky či e-maily, ale vše pohodlně online přímo v rámci aplikace – včetně dostatečného ověření hlasujícího majitele bytu.

U hlasování per rollam se počítají hlasy z celkového počtu hlasů vlastníků jednotek, ne pouze z těch, kteří hlasy odevzdali. Rozhodnutí je tak přijato pouze většinou všech hlasů vlastníků, neurčují-li stanovy jinak, a musí být zveřejněno – tedy typicky například na nástěnce ve společných prostorách domu, nebo zasláním e-mailem.

Hlasování per rollam se před pandemií nevěnovala příliš velká pozornost. Nyní už se na něj pohlíží jinak a pro většinu vlastníků jednotek je tento způsob pohodlnější a efektivnější než zdlouhavé schůzky ve vymrzlých kočárkárnách. Je tedy už jen na jednotlivých společenstvích, jak příležitost ke změně využijí. S aplikací eVlastníci jsme pro ně vytvořili nástroj, který posune všechny výhody per rollam ještě dál. Výborům i vlastníkům ušetří čas, peníze i energii a zlepší komunikaci napříč celým SVJ.