Připravte své SVJ na možnost hlasování per rollam kdykoliv a bez zbytečných obstrukcí

Hlasování per rollam často využívala společenství vlastníků s větším počtem členů, u kterých bylo problematické sejít se na shromáždění v usnášeníschopném počtu. O tom, jak je tato forma hlasování praktická a pohodlná, se ale během pandemie přesvědčili skoro všichni. Na základě Lex covid bylo možné hlasování per rollam svolat i bez jeho výslovné opory ve stanovách SVJ. Využívala ho tak SVJ všech velikostí a mnohá by v tom ráda pokračovala. Lex covid ale přestal platit v červenci loňského roku a v současnosti se o něj již nelze opřít. Mají dnes SVJ možnost svolat hlasování per rollam, i když není ukotvené ve stanovách?

Aktuálně existují dvě možnosti. Dejme tomu, že předseda nebo výbor SVJ, tedy osoby k tomu oprávněné, svolali jako každý rok řádné zasedání s různými body programu. Jedním z nich je také hlasování o financování oprav střechy. Na zasedání se ale fyzicky nesešli všichni vlastníci s potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a shromáždění tak nemohlo o financování oprav rozhodovat.

Chce-li vedení SVJ reagovat pružně a rozhodnutí o opravách dále neoddalovat, může podle zákona v takovém případě svolat hlasování formou per rollam, a to i když hlasování není ukotvené ve stanovách.

Pokud oprávněná osoba hlasování per rollam z jakéhokoliv důvodu nesvolá, mohou ho navrhnout samotní vlastníci. Dohromady ale navrhovatelé takového způsobu hlasování musí mít alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů. Podají-li vlastníci takový návrh, je nutné, aby splňoval následující podmínky:

  • aby byl stanoven konkrétní program jednání,
  • aby návrh na rozhodnutí mimo zasedání měl písemnou formu a
  • aby tento postup výslovně nevylučovaly stanovy SVJ

Poslední bod je velmi důležitý. Hlasování per rollam nemusí být ve stanovách ukotveno, ale stanovy ani nesmí takovou možnost přímo znemožňovat.

Pokud vám přijdou tyto možnosti příliš složité a především zdlouhavé, první krok k rychlejšímu a efektivnějšímu hlasování, je ukotvit možnost per rollam ve stanovách SVJ. Společenství vlastníků si tak zajistí možnost hlasovat per rollam kdykoliv bude chtít, a navíc si tak usnadní možný budoucí přechod k hlasování per rollam pomocí aplikace eVlastníci. V eVlastnících jsme připraveni pomoci každému SVJ s úpravou stanov.